Mgr. Zacharová Mária

Mgr.  Zacharová  Mária

Lektorka hudobných kurzov Yamaha Class, lektorka kurzov Hokus-Lotus

vyučuje Nitra, Veľké Zálužie

tel.č. 0905 135 729

vedie programy Robík,  Prvé  krôčiky k hudbe, Rytmické krôčiky

anglický jazyk Hocus a Lotus

ukončila hudobný odbor ZUŠ klavír –  II. stupeň, hre na zobcovej flaute sa venovala na ZUŠke, ale aj počas bakalárskeho a ďalej magisterského štúdia na univerzite. . Má certifikáty hudobnej školy Yamaha class v obore Robík a Prvé krôčiky k hudbe.