Montessori pedagogika

12.05.2013 21:43

ČO JE MONTESSORI PEDAGOGIKA?


(filozofia, história, princípy, naše postrehy)
„Počujem a zabudnem. Uvidím a zapamätám si. Uchopím a pochopím.“


ÚVOD DO MONTESSORI:


Montessori pedagogika je rozsiahla a svetovo uznávaná metodická sústava. Zahŕňa v sebe nielen filozofiu rozvoja dieťaťa, ale hlavne konkrétne praktické postupy s množstvom pomôcok. Metóda Montessori vznikla na základe pozorovania fyziologického vývoja ľudského mozgu v rannom veku. Východiskom je ponúknuť deťom intelektuálne podnety v správnom čase (v konkrétnej senzitívnej fáze vývoja) a správnou formou. Podľa montessoriánskej školy je vhodné s deťmi začať pracovať už vo veku 2 až 2,5 roka, kedy nastáva optimálne obdobie na rozvoj elementárneho tvorivého a intelektového potenciálu dieťaťa pomocou Montessori pomôcok. Deti vedené metodikou Montessori začínajú spontánne písať, čítať a počítať už v predškolskom veku. Cieľom pedagogiky je podporovať u Vášho dieťaťa prirodzenú túžbu učiť sa, podporovať priateľský vzťah medzi učiteľom a dieťaťom a podporovať schopnosť učiteľa pozitívne dieťa motivovať.

MARIA MONTESSORI (1870-1952):

Maria bola talianská lekárka a pedagogička, ktorá v roku 1896 ako prvá žena v Taliansku promovala na vysokej škole v odbore lekárstvo.Postupne si prehlbovala svoje vzdelanie v oblasti antropológie, biológie a psychológie. Po štúdiách pracovala ako asistentka na Univerzitnej psychiatrickej klinike v Ríme, kde sa zameriavali na výchovu mentálne postihnutých detí. Neskôr pracovala ako vedúca školy pre liečebných pedagógov, vykonávala prax detskej
lekárky a viedla katedru antropológie na univerzite v Ríme. V roku 1907 otvorila Maria Montessori Dom detí, určený pre chudobné deti v predškolskom veku. Tu sa začala jej cesta k vypracovaniu materiálov a pomôcok pre zmyslovú výchovu detí v predškolskom veku. Už v roku 1908 sa Maria Montessori postupne
vzdala všetkých prestížných postov- opustila kliniku, univerzitu a ukončila aktívnu lekársku prax. Nasledovala jej viac ako 40-ročná pedagogická a výskumná činnosť, spojená so spisovateľskými aktivitami a neskoršou prednáškovou činnosťou. Pri svojej práci si hneď v počiatkoch uvedomila, že deti celkom prirodzene a nenútene vstrebávajú veľké množstvo znalostí zo svojho bezprostredného okolia a to ju inšpirovalo k celoživotnému úsiliu o reformu vzdelávania. Mnohoročným pozorovaním a radou pedagogických experimentov vytvorila výučbovú sústavu, ktorá je dnes rozšírená po celom svete a
veľmi uznávaná v takých krajinách ako Nemecko, Holandsko, Taliansko, Rakúsko či Čína.

 

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY MONTESSORI ŠKOLY:

Pomôž mi, aby som to dokázal sám

Táto prosba, s ktorou sa jedno z detí obrátilo na Mariu Montessori, sa stala hlavným krédom jej pedagogiky. Úlohou dospelých je to, aby dieťa vlastnými silami a svojim tempom získalo nové vedomosti a schopnosti, pričom sa mu vytvoria tie najlepšie podmienky.

Ruka je nástrojom ducha Práca rúk je podľa Montessori základom pre pochopenie predmetov a javov, základom pre rozvoj myslenia a reči.

Metodika kladie veľký dôraz na spojenie duševnej aktivity a tvorivej telesnej aktivity. Vychádza sa z konkrétneho poznania pri manipulácii s vecmi. 

Rešpektovanie senzitívnych období

Senzitívne obdobie je doba, kedy je dieťa obzvlášť citlivé na určité intelektuálne podnety. V tomto období je dieťa schopné vstrebávať nové poznatky a nadobúdať schopnosti prirodzene- tzv. nevedomé učenie.

Polarizácia pozornosti
Dieťa je schopné sústrediť sa intenzívne a dlhodobo iba na prácu, ktorá ho zaujme.

Trojstupňová výuka
Táto metóda je určená predovšetkým deťom v predškolskom veku. Poznávanie sa skladá z troch krokov:

1. Pomenovanie učiteľom, 

2. Znovupoznanie,

3. Aktívne ovládanie

Práca s chybou
Dieťa nie je za chyby trestané ani záporne hodnotené. Chyba má byť ukazovateľom
toho, čo je ešte potrebné precvičiť a je chápaná ako bežný a prirodzený prejav
v procese učenia. Učiteľ by nemal používať negatívne hodnotenie, ale ponúknuť
dieťaťu inú formu kontroly. Pomôcky sú pripravené tak, aby dieťa bolo schopné
samo skontrolovať správnosť riešenia.

Práca s pochvalou
Každé dieťa potrebuje pocit istoty, bezpečia a úspechu, no neustále kladné či
záporné hodnotenie zo strany dospelých ho obmedzuje. S pochvalou sa
v Montessori pedagogike zachádza primerane tak, aby sa dieťa nestalo na pochvale
závislé.

 

NAŠE POSTREHY:


Montessori škola má nesporne obrovský význam v predškolskej a elementárnej
pedagogike. Dieťaťu umožnuje už v predškolskom veku prirodzenou cestou
absorbovať intelektuálne podnety a hravou formou zdokonaliť reč a zvládnuť
základy písania a čítania. Pre školskú výchovu vyvinula Maria Montessori
metodiku, ktorá buduje u detí lásku k vedeniu a poznaniu, čo dnes niekedy
v tradičnej škole absentuje. Na rozdiel od klasickej školy sa Montessori snaží
prepojiť jednotlivé predmety, aby dieťa pochopilo súvislosti. Každé dieťa dostáva
priestor venovať sa oblastiam, v ktorých sa cíti byť výnimočné.
Mnohé z princípov Montessori by sa mohli povinne integrovať do výuky v tradičnej
škole.


zdroj. Lucia Surmová