IV. Reč a komunikácia - 1. časť

05.03.2014 10:32

Rečové schopnosti dieťatka sa rozvíjajú od narodenia až do štyroch rokov.  Rečou sa označuje schopnosť používať súbor signálov a kódov s cieľom vyjadriť myšlienky a pocity.

 

Táto schopnosť odlišuje ľudí od ostatných cicavcov a zároveň je našou najrozvinutejšou a intelektuálne najvyvinutejšou schopnosťou. Reč nám umožňuje chápať svet okolo nás, vyjadrovať naše myšlienky a pocity ostatným, zdieľať spomienky a tiež plány do budúcnosti. Na svet prichádzame s vrodeným pudom komunikovať.

 

Komunikovať môžeme toľkými spôsobmi, koľko máme pocitov – napríklad letmým pohľadom, úsmevom, plačom, jemnými či prudkými dotykmi, výrazom tváre alebo slovami... Komunikovať teda môžeme celým telom (reč tela), avšak toto je stále iba časť mnohých foriem komunikovania, ktoré ľudia využívajú.

 

Prvý rozhovor dokáže s vami viesť novorodenec vďaka schopnosti neverbálne komunikovať. Od najrannejšieho štádia dieťatko komunikuje rôznymi formami plaču, smiechu, úsmevov, a v polovici prvého roka už aj gestikuláciou alebo inými znakmi. Kým dieťatko vysloví svoje prvé slovo, dokáže vyjadrovať svoje pocity pohybom – napríklad, ak si žiada ísť na ruky, dvíha rúčky smerom k vám, alebo, ak už nie je hladné, odvracia hlavičku a pod.

 

Schopnosť vyjadriť sa verzus schopnosť vnímať


Je dôležité uvedomiť si, že schopnosť vyjadriť svoje pocity je len jednou stránkou komunikácie. Nemenej dôležitá je schopnosť prijať alebo vnímať vyslané signály, resp. pochopiť, čo nám osoba vyjadruje. Neskôr pribudnú ďalšie spôsoby vyjadrovania a vnímania, a to čítanie a písanie.

 

Najprv sa naučí dieťatko vnímať


Schopnosť prijať informáciu predchádza schopnosti rozprávať, a práve počas prvých mesiacov života je schopnosť prijímať informáciu (vnímať) oveľa lepší ukazovateľ, ako verbálne prejavy. Možno si položíte otázku - Ako potom vieme, čomu dieťatko rozumie, keď stále nevie rozprávať? Môžete napríklad zistiť, či dieťatko rozlišuje rôzne zvuky podľa toho, ako na ne reaguje. Môžete sa ho spýtať, kde je jeho obľúbená hračka, a keď ukáže prstíkom, je to znamenie, že vašej otázke rozumelo. Ak reaguje na vyzvanie - daj / nech sa páči, je to ďalší dôkaz, že informáciu prijalo. Všetky tieto stimuly potvrdzujú, že rečové centrum sa pomaly, ale isto vyvíja od narodenia. Takže, ak budeme hovoriť o rozvoji reči a komunikácie, musíme brať do úvahy ako expresívne (vyjadrovacie) verbálne schopnosti, tak aj schopnosti vnímania, pochopenia a absorbovania informácie.

 

Od vyjadrovania plačom až po rozhovor


Rečové schopnosti dieťatka sa rozvíjajú od narodenia až do štyroch rokov. Vážny a veľmi dôležitý pokrok je prechod od plaču k hrkútaniu a gagotaniu. Koncom prvého roka dieťatko vysloví svoje prvé slovo, a rozumie už niekoľko slov, dokonca jednoduchých viet. Približne v 18 mesiacoch dokáže spojiť dve slová, s cieľom vyjadriť svoju myšlienku, a okolo druhého roka už vie zložiť aj jednoduchú vetu. Prvé vety samozrejme nie sú gramaticky správne a dokonalé. Tento proces dolaďovania trvá približne do štyroch rokov. Potom už dieťa rozumie celej komunikácii a dokáže sa vyjadrovať v zložitých, gramaticky správnych vetách. Samozrejme slovná zásoba sa bude stále zdokonaľovať a rozširovať, ale základný proces rozvoja reči je zavŕšený v štvrtom roku.

 

Prvé štyri roky života dieťatka sú preto pre rozvoj reči veľmi dôležité. Výskum, ktorý robili s “deťmi džungle”, ktoré vyrastali bez kontaktu s ľuďmi dokázal, že deti boli schopné opäť rozvíjať svoje komunikačné schopnosti, len ak boli vrátené do komunity pred dovŕšením piateho roku. Tým deťom, ktoré sa vrátili do civilizácie neskôr, sa možnosť získať komunikačné schopnosti na úrovni úplne zmarila. Zistili, že tieto deti by boli schopné vyjadriť svoje pocity a myšlienky gestami, mimikou, rečou tela, základnými slovami, ale nikdy by nedosiahli vysokej úrovne komunikácie.

 

Ako môžete dieťatku pomôcť?


S ohľadom na predchádzajúce je teda zrejmé, že vaša úloha je v procese rozvoja reči a komunikácie dieťaťa veľmi dôležitá. Tieto prvé štyri roky sú pre rozvoj reči a komunikácie skutočne kľúčové, a je preto nesmierne dôležité, aby ste prirodzenou formou v dieťatku rozvíjali schopnosť komunikovať. V každej činnosti, ktorú s dieťatkom robíte máte šancu prispieť k rozvoju jeho reči tým, že mu budete komentovať, čo robíte, či už pri kŕmení, prebaľovaní, kúpaní, spievať pri zaspávaní, opisovať čo vidíte na prechádzke, spievať piesne a čítať rozprávky a samozrejme hovoriť, ako veľmi ho máte radi. Všetky tieto príležitosti sú dôležitým základom pre rozvoj reči a komunikácie bábätka.