EFEKTÍVNE RODIČOVSTVO

Výchova krok za krokom

Ponúka praktický prístup k riešeniu vzťahov rodič – dieťa. Zameriava sa nielen na riešenie otázok nevhodného správania, ale najmä ich predchádzaniu na základe  budovania vzájomného vzťahu na báze rešpektu a zodpovednosti.

 

Program efektívneho rodičovstva:

  • pomáha porozumieť správaniu detí a aktívne ho ovplyvňovať;
  • mení zaužívané reakcie rodičov na správanie detí;
  • vedie deti k zodpovednosti, samostatnosti a spolupráci;
  • rozvíja detskú sebadôveru a pocit vlastnej hodnoty;
  • pretvára domov na zázemie podpory, porozumenia a lásky.

 

Spoznať a osvojiť si princípy tohto výchovného prístupu je možné prostredníctvom kurzov, kde sa rodičia učia

1.     Byť rodičom – princípy a základy efektívneho rodičovstva

2.     Ako lepšie porozumieť svojim deťom a sebe- faktory ovplyvňujúce správanie detí

3.     Pochopenie správania dieťaťa: ciele  a príčiny nevhodného správania

4.     Povzbudzovanie- budovanie sebaúcty

5.     Komunikácia – ústretové načúvanie- ako počúvať, aby sme rozumeli, čo dieťa  hovorí

6.     Komunikácia - ako s deťmi hovoriť, aby nás počúvali

7.     Riešenie konfliktných situácií – tresty a ich následky

8.     Prirodzené a logické dôsledky- cesta k samostatnosti a zodpovednosti, alternatíva k trestom

9.     Rodinné pravidlá, rodinné rady, harmonické fungovanie rodiny

 

 

Ide o ucelený systém vzdelávacieho programu efektívneho rodičovstva pre vybranú skupinu rodičov.

 

  • je zážitkovo vedený program (hranie úloh, riešenie modelových situácií, a pod.), v ktorom sa rodičia aktívne podieľajú na jeho obsahu, dostávajú pracovné listy a námety na domáce precvičovanie.
  • zameriava sa na poskytnutie podpory a pomoci rodičom prostredníctvom praktického nácviku riešenia najčastejších problémových situácií.
  • zavedie vás do skupiny rodičov s podobnými problémami a predstavami o výchove svojich detí. Budete mať čas a priestor zoznámiť sa a vzájomne podeliť so svojimi cennými skúsenosťami pod vedením vyškoleného lektora. Dôležitou úlohou skupiny je i to, že Vám pomôže načerpať nové sily a energiu, aby ste s chuťou ďalej zodpovedne plnili svoju životnú rolu rodiča.
  • je vhodný pre rodičov detí rôzneho veku, jeho princípy sú využiteľné aj vo vzťahoch medzi dospelými. Je koncipovaný pre skupinu  rodičov bez prítomnosti detí.
  • poskytuje rodičovský manuál pomocou ktorého sa rodičia môžu vracať k preberaným témam aj po skončení kurzu

 

Odborná garancia

Odborným garantom kurzu Efektívne rodičovstvo krok za krokom je Centrum pro rodinu a sociální péči v Brne (CRSP). V súčasnosti CRSP vedie kurzy pre rodičov, školí lektorov pre program v rámci Čiech a Slovenska, poskytuje im supervíziu a ďalšie vzdelávanie.