Jolly Phonics Grammar

​Prečo potrebujeme Gramatiku?

 

Výhody učenia sa gramatiky sú kumulatívne. Najskôr ju dieťa využíva na zlepšenie jasnejšieho a kvalitnejšieho písania,  a neskôr na porozumenie oveľa komplikovanejších textov, ľahšie učenie sa ďalšieho cudzieho jazyka, či používanie Štandardnej angličtiny pri rozhovore alebo písaní. 
Akcenty a dialekty používané v hovorovej angličtine sa líšia región od regiónu, od krajiny ku krajine. Gramatika, ktorú sa najskôr naučíme je z hovorenej reči, a takisto sa veľmi líši. Avšak občas je potreba jednotnosti v anglickom jazyku. Ak by sme sa všetci riadili rovnakými jazykovými konvenciami, komunikácia v celom anglicky hovoriacom svete by sa zlepšila. Tento fakt, pomáha v skutočnosti tým deťom, ktoré nehovoria Štandardnou angličtinou. Nie preto, že spôsob akým rozprávajú je nesprávny, ale uvedomenie si, že tento spôsob bol vybraný ako štandard pre celú krajinu. Všetky deti sa potrebujú naučiť štandardnej forme angličtiny, ako i zároveň vážiť si svoj vlastný dialekt. 

 

​Prečo Jolly Grammar?

V prvom roku štúdia Jolly Grammar, si deti rozvíjajú porozumenie ako anglický jazyk funguje, a zároveň sa učia akceptovať gramatické konvencie. Výučba počas prvého roku si kladie za cieľ poskytnúť základnú predstavu o tom, že hovoríme a píšeme vo vetách, a že slová spadajú do určitých kategórií. Tieto kategórie sú známe ako slovné druhy. Tieto slovné druhy si predstavujeme v Jolly Grammar 1, a to podstatné mená, zámená, slovesá, prídavné mená a príslovky. Deti sa tiež učia, ako používať slovesá podľa toho, či sa niečo deje v minulosti, súčasnosti alebo budúcnosti.

Pojem „gramatika“ sa používa pomerne široko u detí v tomto veku. Definície slovných druhov, a toho, čo tvorí vetu, boli nutne zjednodušené tak, aby prislúchali ich veku a zručnostiam pri učení. Postupne ako detí rastú, tieto definície sa rozširujú.