CVIČENIA S BABATKAMI

Pár informácií o dôležitosti správnej manipulácie  a cvičenia s dieťaťom:

 • Prvý rok života dieťaťa je považovaný za jedno z najdôležitejších období v celom živote človeka aj rodiny. V prvom rade sú to rodičia, ktorí ovplyvňujú psychomotorický vývoj dieťaťa.
 • Dieťa sa rodí s neposilneným chrbtovým svalstvom. Musí prejsť dvanásťmesačným vývojom postupného vzpriamovania, zdokonaľovania pohybových súhier, dozrievania rovnováhy aj priestorovej orientácie a posilňovania svalstva trupu, aby výsledok umožnil správne držanie tela po celý zvyšok života.
 • Problematika manipulácie s deťmi je podceňovaná, aj keď vieme, že jej nedokonalé zvládnutie môže byť zdrojom odchýliek v hybnom vývoji dieťaťa. Napríklad ktorákoľvek chyba držania chrbtice, ktorá sa prejaví už v predškolskom veku, môže byť následkom predčasného posadzovania dieťaťa.
 • Primerané manipulovanie s malým kojencom má veľký vplyv na správne zapojenie a posilnenie chrbtového a brušného svalstva, ktoré zaisťuje zdravé postavenie chrbtice, dobrú funkciu vnútorných orgánov aj spoluprácu ramien a panvy pri vzpriamovaní. Ďalej podmieňuje rozvoj rovnováhy, koordinácie pohybov orientačných schopností, a súhru mozgových hemisfér. Dôležité je spomenúť, že napomáha novorodencovi adaptovať sa na životné podmienky mimo matkino telo, čo je pre dieťa veľmi náročnou úlohou.

Neprimeraná manipulácia s dieťaťom môže viesť k nezdravému postaveniu chrbtice a ľahkým mozgovým disfunkciám.

Komu je určené:

 • program pre rodičov s deťmi od 2. mesiaca veku dieťaťa do cca 3 rokov

Význam:

 • upevňovanie citových väzieb
 • pravidelný čas venovaný dieťaťu zmysluplne a pravideľne
 • správne ovplyvňovanie psychomotorického vývoja
 • spestrenie denného režimu dieťaťu a materskej dovolenky rodičom
 • pozitívny vplyv na rozvoj pamäti, sústredenosti a schopnosti spolupracovať
 • rodičia získajú veľa námetov na činnosti s deťmi doma vo voľných chvíľach
 • otuženie organizmu dieťaťa = s dieťaťom cvičíme v nahote
 • psychické otužovanie dieťaťa = nácvik komunikácie, príprava na vstup do kol.
 • pozitívny vplyv na všestranný rozvoj dieťaťa (pohybový vývoj, jemná motorika, reč, pamäť, rozumový vývoj, orientačné schopnosti, rovnováha, koordinácia pohybov, sila svalov, … )
 • zlepšenie črevnej peristaltiky
 • skvalitnenie dýchania rodiča aj dieťaťa
 • výchovný proces k získaniu spoločenských a pohybových návykov

O kurze:

 • cvičíme 1x týždenne v organizovanej lekcii s približne rovnako starými a psychomotoricky vyspelými deťmi
 • lekcie sú dlhé 30-45min. v závislosti od veku a psychomotorického vývoja dieťaťa
 • lekcia je rozdelená na rozcvičenie, hlavnú fázu a vycvičenie spojené s relaxáciou
 • všetko, čomu sa v kurzoch venujeme, je najprv jednoducho a názorne vysvetlené, ukázané a objasnené a až potom vyučované citlivou a nenásilnou formou za doprovodu riekaniek a pesničiek s jednoduchými textami, rytmom a melódiou
 • výuka je zameraná na rozvoj všetkých dôležitých schopností potrebných pre zdravý a všestranný vývoj dieťaťa

Náplň lekcie:

 • cvičenie s dieťaťom v náručí
 • cvičenie na zemi – nácvik vzpriamovania, obratov, nakľakávania, lezenia, vstávania
 • napodobivé hry, imitovanie zvieratiek
 • prekážkové dráhy, závody, súťaže
 • cvičenie na overballe a fitlopte
 • cvičenie v rytmickom doprovode pesničiek a básničiek, tančeky
 • grafomotorické hry